نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 764

0
مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)
 
 
Heat Exchanger -13 Longitudinal Baffles_Vertical
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 879

0
مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)
 
 
Heat Exchanger -12 Longitudinal Baffle
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 875

0
مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)
 
 
Heat Exchanger -11 Support Type Baffles
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (09 Ntiw)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 944

0
مبدل حرارتی (09 Ntiw)
 
 
Heat Exchanger -09 Ntiw
 
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (08 Triple Segmenta)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 792

0
مبدل حرارتی (08 Triple Segmenta)
 
 
 
Heat Exchanger -08 Triple Segmenta
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (07 Double Segmental)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 827

0
مبدل حرارتی (07 Double Segmental)
 
 
Heat Exchanger -07 Double Segmental
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
double segmental

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (06 Bolted Cone)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 851

0
مبدل حرارتی (06 Bolted Cone)
 
 
 Heat Exchanger -06 Bolted Cone
 
 
دانلود در ادامه مطلب 
 
 
 
bolted cone

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (05 Double Bundle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 797

0
مبدل حرارتی (05 Double Bundle)
 
 
Heat Exchanger -05 Double Bundle
 
 
 دانلود در ادامه مطلب

 

 

DOUBLE BUNDLE

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (04 Kettle Reboiler)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 926

0
مبدل حرارتی (04 Kettle Reboiler)

 
Heat Exchanger -04 Kettle Reboiler
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
kettle reboiler


موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 731

0

مبدل حرارتی  (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

 

 


Heat Exchanger (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

 

 

 

 

 

دانلود در ادامه مطلب 

 


 

 

 

 

 

02 fixed tube sheet heat exchanger

 

موضوع: فیلم آموزشی